2

Pietne služby mesta Prievidza

PREVOZ ZOMRELÝCH - NON STOP SLUŽBA

24 hodín denne aj v sobotu, nedeľu a vo sviatok

0910 500 990

v pracovných dňoch v čase 07.30 – 16.00 možno volať aj

046/541  34 13 alebo 9011 042 518

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ( ďalej len  TSMPD  s.r.o. ) rozšírila svoju pôsobnosť od 1. januára 2014 aj o správu a prevádzku cintorínov na území mesta Prievidza , pričom  vykonáva aj pohrebné služby pre obstarávateľov pohrebov. Túto činnosť zabezpečuje na základe nájomnej a komisionárskej zmluvy od svojho zakladateľa – mesta Prievidza. Stalo sa to na základe rozviazania zmluvného vzťahu so spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o., ktorá  túto činnosť zabezpečovala od roku 1997 pre mesto prostredníctvom komisionárskej  zmluvy.

Prevádzkovanie cintorínov v k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta je stanovené všeobecným záväzným nariadením (VZN) mesta Prievidza o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré je v aktuálnom znení zverejnené na webovej stránke mesta Prievidza  www.prievidza.sk a rovnako na webovej stránke spoločnosti TSMPD s.r.o.  www.tsmpd.sk. Súčasťou VZN sú aj cenníky za poskytované služby spojené s prevádzkou pohrebísk.

Pochovávanie zomrelých, resp. ľudských pozostatkov a ostatkov,  sa  v  našom meste vykonáva na  5 miestach, pričom v katastrálnom území Prievidze je 6 cintorínov. Z nich je pre pochovávanie už len ako pietne miesto  Židovský cintorín na Ceste pod Banskou, ktorého vlastníkom je Ústredná náboženská židovská obec so sídlom v Bratislave.

V katastrálnom území  mesta Prievidza  je  k 01. januáru 2017 na 6 cintorínoch celkom 13 pohrebísk, pričomŽidovský cintorín nie je aktívne pohrebisko.

Z ostatných 12 pohrebísk je 8 pohrebísk na hlavnom mestskom cintoríne na Mariánskej ulici, ktorý je delený na pohrebiská, resp. sekcie  :  detské hroby,  hrobky, kolumbárium, nový cintorín, rozptylová lúka, rozšírený cintorín, starý cintorín a urnový háj. Ostatné 4 pohrebiská sú v mestských častiach Hradec, Necpaly, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka.

 

Všetky hrobové a urnové miesta (okrem kolumbária, ktoré bude dodatočne doplnené v roku 2017),  sú spracované aj v digitálnej forme na stránke www.cintoriny.sk.

 

Domy smútku, resp. domy rozlúčky pri  cintorínoch sa nachádzajú  

na Mariánskej ul. č. I. 570/55 v Prievidzi, kde sídli aj pohrebná služba;  

v mestskej časti Veľká Lehôtka je Dom rozlúčky na Hlbokej ul. č. 604/14,

v  mestskej časti  Malá  Lehôtka je Dom rozlúčky na Ul. F. Hečku č. 356/43

a  v  mestskej časti  Hradec  je Dom rozlúčky na Ul. 1. mája  č. 935/24.

V mestskej časti Necpaly je obnovené pochovávanie od roku 2014. Od roku 2015 je na pohrebisku vybudovaný  nový prístrešok na konanie smútočných obradov a schodisko do cintorína.

 

Spoločnosť TSMPD s.r.o. ako 100% mestská spoločnosť  poskytuje   v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj pohrebné služby vrátane zabezpečovania pohrebných obradov a uloženia ľudských pozostatkov a ostatkov v súlade so zákonom č.131/2010  Z. z. o pohrebníctve.

Služby poskytuje   obstarávateľom  pohrebu. Obstarávateľom pohrebu   je spravidla  fyzická osoba -  pozostalý, príbuzný, iná blízka osoba zabezpečujúca obrad rozlúčky (pohreb), určený zamestnanec obce, resp. mesta v prípade bezprístrešných obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi, prípadne iná osoba, poverená štátom v prípade štátnych pohrebov.

 

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v rámci pietnych služieb a pohrebnej služby poskytuje :

predaj rakiev a smútočných potrieb ( kríže, výbava do rakvy, urny, sviečky, kahance, rôzne druhy kvetov vrátane rezaných a umelých, aranžovanie kytíc, zhotovovanie vencov, písanie stúh na vence a kytice,  prepravu ľudských pozostatkov z miesta úmrtia na miesto uloženia  do chladiaceho zariadenia do času vykonania rozlúčky (pohrebu) s následným pochovaním do zeme, alebo  z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenie do času vykonania rozlúčky  (pohrebu) a následne odvoz  na miesto kremácie .

 

Pohrebné služby majú v náplni činnosti   zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu. V spolupráci s kanceláriou primátorky mesta zabezpečujú účinkujúcich na obrade –  rečníkov, recitátorov, podľa želania obstarávateľov pohrebu aj hudobníkov, spevákov, dychové súbory, spevácke skupiny. Duchovných jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, účinkujúcich hudobníkov,   prípadne spevákov  v prípade cirkevného pohrebu zabezpečujú obstarávatelia pohrebu v súčinnosti so zástupcami jednotlivých cirkví. Občianske rozlúčky za mesto pred cirkevným obradom a   poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom  ( vybavovanie agendy na matrike v mieste úmrtia zomrelého, hlásenia o úmrtí a zabezpečenie povinnosti a administratívne úkony súvisiace s úmrtím ) vybavia pohrebné služby podľa požiadavky obstarávateľa pohrebu.

 

Prevádzková doba pohrebnej služby ( zároveň otváracie hodiny v predajni rakiev a smútočných potrieb vrátane rezaných a umelých kvetov) je stanovená takto :

 Pondelok – Piatok                 7.30 – 16.00 h

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sú osobitné otváracie hodiny, ktoré zverejňuje mesto Prievidza a správca cintorína v médiách a na svojich internetových stránkach. Spravidla to bývajú minimálne 2 celé víkendy  v čase pamiatky zosnulých – koncom  októbra a začiatkom novembra.

 

Mimo otváracích hodín je zabezpečená pohrebná pohotovosť prostredníctvom NON STOP služby, ktorú vykonáva prevádzkovateľ na telefónnom č. 0910 500 990 celoročne nepretržite.

Otváracie doby na cintorínoch sú  zverejnené na bránach cintorínov. Rozdielne otváracie hodiny má mestský cintorín na Mariánskej ulici v letnom a zimnom období.   

 Pohrebiská v mestských častiach Hradec, Necpaly, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka sa na noc neuzatvárajú, sú prístupné nepretržite. Pohrebiská na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici sú verejnosti prístupné takto :

od 16. apríla do 15. októbra denne v čase od 08.00 do 20.00 h

od 16. októbra do 15. apríla denne v čase od 08.00 do 18.00 h

od 28. októbra do 08. novembra v čase od 08.00 do 21.00 h

od 24. decembra do 26. decembra denne v čase od 08.00 do 21.00 h.

 

Mesto Prievidza, ako vlastník cintorínov, zabezpečilo  zlepšenie podmienok a rozšírenie možností využitia ukladania ľudských zostatok po kremácií vybudovaním  kolumbária ako pietneho miesta pre urny, čo v značnej miere pomôže riešiť deficit v hrobových miestach.

Jeho prevádzka sa začína  na jar roku 2017 po prijatí nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

 

Zámery mestskej spoločnosti v tejto veľmi citlivej činnosti vo vzťahu k obyvateľom sú jasné – poskytovať služby profesionálne a zabezpečiť aj zodpovedajúci vzhľad na cintorínoch,  v dome  smútku na hlavnom mestskom cintoríne i v domoch rozlúčky v mestských častiach. V záujme ďalšieho zlepšenia podmienok pripravuje mesto Prievidza rozsiahlu rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici, ktorá bude realizovaná v roku 2017. A v neposlednom rade je v záujme TSMPD s.r.o. sa postarať, aby rozlúčky s našimi obyvateľmi boli dôstojné a obsahovo a interpretačne spĺňali najprísnejšie kritériá.

Aktuality

INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov * okt. – nov. 2020

16.október 2020
0

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

POKYNY k účasti na pohrebných obradoch v Prievidzi

12.október 2020
0

Na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach zo dňa 12.10.2020 Vám oznamujeme, že na pohrebných obradoch v Dome smútku na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi a domoch rozlúčky na území mesta Prievidza ( Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka) sa môže zúčastniť maximálne 1 osoba na 15 m2 plochy miestnosti.

UPOZORNENIE na vkladanie urien do hrobov a urnových schránok pre pohrebné služby a kamenárske firmy

12.október 2020
0

Správa cintorína v Prievidzi Vás upozorňuje na problém, ktorý sa stále častejšie vyskytuje a preto Vás prosíme a vyzývame k spolupráci ! Pri návšteve cintorínov v k. ú. Prievidza nás žiadajú občania, aby sme im našli hrobové miesto, kde majú pochovaného, resp. uloženého člena rodiny, známeho, priateľa...

Zmiernené podmienky konania pohrebných obradov od 07. mája 2020

12.máj 2020
0

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 sa s účinnosťou od 07. mája 2020 od 12. 00 h do odvolania zákaz zhromažďovania nevzťahuje na výkon pohrebných obradov pri dodržaní podmienok

Sprístupnenie predajne pietnych predmetov na cintoríne v Prievidzi

24.apríl 2020
0

TSMPD s.r.o. – ako správca cintorínov na území mesta Prievidza oznamuje, že v súlade s rozhodnutím ústredného krízového štábu sa počnúc dňom 23.04.2020 sprístupňuje verejnosti predajňa pietnych predmetov v predpísanom režime (povinné rúška na tvár a dezinfekcia rúk, obmedzený počet osôb v predajni) v budove Domu smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi.

UPOZORNENIE pre návštevníkov cintorínov v rámci ochrany pred požiarmi

21.apríl 2020
0

TSMPD s.r.o. – Stredisko pietnych služieb ako správca cintorínov vzhľadom na požiarnu udalosť na mestskom cintoríne v Prievidzi počas Veľkonočných sviatkov a zvýšenú návštevnosť na pohrebiskách v k. ú. v Prievidze, žiada návštevníkov cintorínov, aby nepoužívali sviečky a kahance bez skleneného ochranného obalu.

Pracovná doba

Pondelok-Piatok 7:30-16:00

Kontakty

046/541 34 13

telefónne číslo

0910 500 990

Prevoz zomrelých - NON STOP služba

cintorin@tsmpd.sk

všeobecná emailová adresa