0

Cenník služieb

Cenník strediska pietnych služieb je k dispozícii v predajni pohrebnej služby na Mariánskej ulici č. 55 v Prievidzi.

                                           VZOR Zmluva o nájme hrobového miesta

č. _____________

uzavretá podľa § 21  a nasl.  zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

medzi :

Prevádzkovateľ pohrebiska :                                 Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

So sídlom :                                           Košovská 1, 971 01 Prievidza

Zastúpený konateľom spoločnosti :     Ing. Marián Bielický

IČO:                                                      31 579 183

IČ DPH :                                               SK2020467350

Bankové spojenie :                               VÚB a.s., pobočka Prievidza

Číslo účtu :                                           3218858257/0200

Registrácia :                                                     OR OS Trenčín, Oddiel: Sro,                                                                                            Vložka č.: 2223/R

a

 

Nájomcom :

Meno a priezvisko : _________________________________________

Narodený : _______________________

Trvalé bydlisko: _____________________________________________

Číslo OP : ________________________

 

I.

Úvodné ustanovenie

 

1.1.     Prevádzkovateľ pohrebiska je správcom a zároveň prevádzkovateľom pohrebísk (cintorínov) na území mesta Prievidza, ktorú činnosť vykonáva na základe Komisionárskej zmluvy uzatvorenej s mestom Prievidza.

 

II.

Predmet zmluvy

 

2.1.   Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok prevádzkovateľa pohrebiska prenechať do užívania nájomcu hrobové miesto,  číslo .................................... nachádzajúce sa na pohrebisku ................................................... v Prievidzi a na druhej strane záväzok nájomcu zaplatiť prevádzkovateľovi pohrebiska za užívanie hrobového miesta riadne a včas dohodnutú odplatu.

 

 

 

 

 

III.

Doba trvania  nájmu a spôsob jeho skončenia

 

3.1. Nájomný vzťah vzniká dňom podpisu tejto zmluvy. Prevádzkovateľ pohrebiska zároveň po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdáva nájomcovi, o ktorej skutočnosti zmluvné strany podpíšu odovzdávací protokol, ktorý tvorí prílohu č. 1  k tejto zmluve.

3.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami.

3.3. Túto zmluvu je zo strany prevádzkovateľa pohrebiska možné vypovedať písomne najskôr dňom uplynutia tlecej doby, pričom pri výpovedi bude prevádzkovateľ pohrebiska postupovať v súlade so znením § 22 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve za dodržania výpovednej doby tak, ako je uvedená v ods. 7 a 8 cit. zákona.

3.4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:

       a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

       b) sa pohrebisko zruší,

       c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

3.5. V prípade skončenia nájomného vzťahu založeného touto zmluvou je nájomca povinný v lehotách ustanovených § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve od zániku zmluvy na vlastné náklady z hrobového miesta odstrániť všetky hnuteľné ako aj nehnuteľné veci, ktoré nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa pohrebiska (pomník, kríž, ohrádka hrobu, atď.). V prípade, ak nájomca predmetné veci v určených lehotách z hrobového miesta neodstráni, vykoná ich odstránenie na náklady nájomcu prevádzkovateľ pohrebiska, tieto náklady je oprávnený v plnej výške uplatniť u nájomcu formou faktúry so 14 dňovou splatnosťou.

3.6. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán, avšak až po uplynutí tlecej doby, zmluva zaniká dňom uvedeným v písomnej dohode.

 

IV.

Nájomné a spôsob jeho úhrady

 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného v zmysle cenníka služieb, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

4.2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné na ........................, s platnosťou od .......................... do ........................

4.3. Nájomné za nasledujúce cykly uhradí nájomca vo výške ako je uvedená v cenníku služieb najneskôr do 31.12. kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí predchádzajúceho cyklu.

4.4. Nájomca uhradí dohodnuté nájomné vo výške uvedenej v cenníku služieb bezhotovostne na účet prevádzkovateľa pohrebiska uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom ako variabilný symbol použije číslo tejto zmluvy, príp. jednou platbou v hotovosti do pokladne  prevádzkovateľa pohrebiska.

4.5. Nájomné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet prevádzkovateľa pohrebiska uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo jeho zložením do pokladne prevádzkovateľa pohrebiska. Ak sa nájomca dostane s úhradou dohodnutého nájomného do omeškania, uplatní voči nemu prevádzkovateľ pohrebiska zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

4.6.   V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa výška ďalšieho nájomného určí podľa cenníka služieb prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie, a ktorý bude súčasťou platného všeobecného záväzného nariadenia mesta Prievidza, alebo ktorý bude zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa pohrebiska.

 

V.

Povinnosti zmluvných strán

 

5.1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje najmä :

a)      umožniť po dobu platnosti tejto zmluvy nájomcovi plynulé užívanie hrobového miesta v čase určenom prevádzkovým poriadkom pohrebiska platným pre konkrétne pohrebisko,

b)      na svoje náklady udržiavať areál pohrebiska v dôstojnom stave primeranom povahe miesta,

c)      po dobu trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska,

d)      o pripravovanom zásahu vopred písomne informovať nájomcu,

e)      o už uskutočnenom zásahu bezodkladne písomne informovať nájomcu,

f)       v prípade úmrtia nájomcu prednostne umožniť uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osobe blízkej, ak je blízkych osôb viac tej blízkej osobe, ktorá sa prihlási ako prvá. Táto povinnosť trvá na strane prevádzkovateľa pohrebiska len ak blízka osoba uplatní prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta,

g)      najneskôr 3 mesiace pred uplynutím vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. Najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, upozorniť vopred písomne nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy,

h)      vykonávať výlučnú údržbu v okolí urnových schránok v kolumbáriu.

5.2.  Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za škody na hrobovom mieste a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy.

5.3.Nájomca sa zaväzuje najmä :

a)       na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta,

b)      zabezpečiť, aby na predmete nájmu nevznikla škoda,

c)      v okolí hrobového miesta a počas pobytu na pohrebisku a v jeho areáli udržiavať primeranú čistotu a hygienu,

d)      dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,

e)      užívať hrobové miesto v súlade s nájomnou zmluvou,

f)       písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17, ods. 4, písm. a) zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

g)      zdržať údržby v okolí urnových schránok kolumbária bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

5.4.   Porušenie týchto povinností nájomcom sa považuje za priestupok podľa § 32 ods. 1 písm. c)  až g) zákona o pohrebníctve a môže byť sankcionované uložením pokuty až do výšky 663 EUR.

 

VI.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

6.1. V neupravených otázkach platia ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

6.2.   Nájomca udeľuje súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na spracúvanie svojich osobných údajov prevádzkovateľom pohrebiska pre účely evidencie pohrebiska v zmysle zákona o pohrebníctve. Prevádzkovateľ pohrebiska vyhlasuje, že osobné údaje budú použité len pre jeho potreby evidencie hrobových miest.

6.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení zmluvy.

6.4. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu ju podpisujú.

6.5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom zmluvných strán formou písomného dodatku.

6.6.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

6.7.  Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle poznajúc jej obsah a dôsledky ňou založené, nekonajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

 

 

V Prievidzi dňa ...................................

 

 

Za prevádzkovateľa pohrebiska:                                          Nájomca :

 

 

 

 

....................................................                                          ............................................

          konateľ spoločnosti