1

Ponúkané služby

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v rámci pietnych služieb a pohrebnej služby poskytuje :

¤ predaj rakiev a smútočných potrieb ( kríže, výbava do rakvy, urny, sviečky, kahance, rôzne druhy kvetov vrátane rezaných a umelých, aranžovanie kytíc, zhotovovanie vencov, písanie stúh na vence a kytice, vyhotovovania návrhov a tlač smútočných oznámení;

¤ prepravu ľudských pozostatkov:

- z miesta úmrtia na miesto uloženia  do chladiaceho zariadenia do času vykonania rozlúčky (pohrebu) s následným pochovaním do zeme;

- z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenie do času vykonania rozlúčky  (pohrebu) a následne odvoz  na miesto kremácie );

¤ umývanie, kozmetickú úpravu a obliekanie zomrelých pred uložením do rakvy;

¤  ukladanie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom zariadení;

¤ vývoz vencov a iných smútočných potrieb do domu smútku pred smútočným obradom;

¤  vystavenie vencov a kytíc a ich konečnú úpravu v dome smútku pred obradom;

¤ prevoz vencov a kytíc a ich uloženie na hrobové miesto v prípade pochovania do zeme;

¤ prevoz vencov a kytíc na miesto, ktoré  po rozlúčke so zomrelým určí obstarávateľ pohrebu   ( t.j. pozostalí, príbuzní, osoba zabezpečujúca obrad rozlúčky, určený zamestnanec mesta v prípade bezprístrešných obyvateľov, prípadne iná osoba, poverená štátom v prípade štátnych pohrebov);

¤ zabezpečovanie a organizácia pohrebného obradu ( účinkujúci na obrade – recitátori, hudobníci, speváci, dychové súbory, spevácke skupiny, rečníci v prípade občianskych obradov podľa želania objednávateľa obradu, duchovní jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, účinkujúci hudobníci prípadne speváci v prípade cirkevného pohrebu vrátane občianskej rozlúčky za mesto pred cirkevným obradom);

¤ poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom ( vybavovanie agendy na matrike v mieste úmrtia zomrelého, hlásenia o úmrtí a zabezpečenie povinnosti a administratívne úkony súvisiace s úmrtím podľa objednávateľa obradu).

 

Spoločnosť pripravuje zavedenie  nových typov obradov v súvislosti s nárastom kremácií, ale aj rozšírenie ponuky doplnenia obradov o účinkujúcich podľa želania obstarávateľov pohrebu a pod. a ďalšie služby súvisiace so starostlivosťou o hrobové miesta.